luni, decembrie 4, 2023
the big logo

JURNAL SĂPTĂMÂNAL NAȚIONAL INDEPENDENT | ANUL 2 | 2023 |NUMĂRUL 140 | ISSN 2972 - 2268

Justiția: Punct și de la capăt!

Must Read

„1 Decembrie Cultural” – Cu prilejul Zilei Naționale a României, Ministerul Culturii și instituțiile de cultură din țară propun publicului o serie de evenimente...

Sursa: cultura.ro   Bogăția și diversitatea culturii noastre, valoarea inestimabilă a patrimoniului și personalitățile reper care au făcut România cunoscută în...

OCCIDENTUL RECUNOAȘTE ACUM ÎN UNANIMITATE CĂ UCRAINA PIERDE RĂZBOIUL

Sursa: solidnews.ro Autor: Brian Berletic După ce timp de aproape 2 ani conflictul în desfășurare din Ucraina a fost prezentat ca desfășurându-se...

SINUCIDEREA EUROPENILOR interviu cu Neagu Djuvara

Nota Redacției Publicăm mai jos un material privind Personalitatea excepțională a lui Neagu DJUVARA :scriitor , filozof, istoric , diplomat...

Din experiența mea ca procuror care a trecut prin toate structurile Ministerului Public și din cea   de   avocat   în   cadrul   Baroului  București  consider   că   este   necesară  o  reașezare  a sistemului judiciar din România prin schimbarea centrului de greutate în acțiunea institutiilor Ministerului Justiției,  Ministerului Public , Ministerului   de Finante   și Ministerului   deInterne   de   pe   componenta   de   combatere/anti/represiune  pe   componenta   de  prevenire și recuperarea resursei umane și materiale post executare.

Modificacrea Codului fiscal o necesitate

În acest scop consider că ar fi benefică pentru societate modificarea codului fiscal și a altor reglementări fiscale  în ceea ce privește baza de impozitare. Am în vedere aplicarea unui singur impozit dar nu pe profit ci pe cifra de afaceri, stabilindu-se și un minim sub care nu se va putea coborî.

Infracțiunile de evaziune ar putea să dispară

Consecința imediată ar fi dispariția infracțiunii de evaziune fiscală pentru că nu s-ar mai cere documente contabile justificative, deduceri de tva etc. Totodată, ar crește, semnificativ nivelul de colectare. Această modificarea ar trebui să fie corelată cu o amplă procedură de revizuire pe articole ale Codului Penal și a codului de procedură penală  care să fie finalizată prin  adoptarea din nou acelor   două   coduri   de   viitorul   parlament, care   să   aibă   în   vedere deciziile   CurțiiConstituționale, a  Înaltei Curți   de  Casație   și  Justiție.

Legea mai favorabilă

Directivele   Cosiliului   UE  în   materie penală, deciziile CEDO  pedepsele prevăzute în codul penal urmează să fie armonizate cu cele practicate la nivelul Uniunii Europene iar în Codul penal să se prevadă expres că întotdeauna legea mai favorabilă se aplică indiferent de situație, fără excepție, în favoarea  inculpatului ,chiar dacă există riscul de a se crea o lex tertia, respectiv să fie combinate dispozițiile maimultor legi penale și să nu se aplice global (așa cum a statuat Curtea Constituțională).După parcurgerea etapei legislative a adoptării codurilor penale și de procedură penală estenecesară adoptarea  unei legi a amnistiei și grațierii, act care reprezintă atributul  suprem alsuveranității unui stat.

Acte de clemență

Întotdeauna adoptarea și  intrarea în vigoare a unor noi coduri , penal și de procedură  penală, au fost urmate de acte de clemență din partea statelor suverane. Înactualul cotext există  o justificare de ordin practic și moral întrucât, așa cum s-a dovedit înpractică, au existat numeroase exemple de aplicare greșită a legii cuprinse anumite detalii ale unor articole declarate neconstituționale , împrejurări ce au dus la încălcarea repetată adrepturilor fundamentale ale celor trimiși în judecată sau aflați în faza de cercetare penală.

Erori judiciare remediate

Un act de clemență din partea statului ar fi diminuat cu mult impactul acestor decizii și erori judiciare până la remedierea și corectarea pe cale legislativă a tuturor acestor neajunsuri deordin legal (de drept penal  material și procesual penal). Având   în   vedere   numărul   considerabil   al   dosarelor  penale  care   au  ca  obiect   infracțiunieconomice  se  impune   modificarea   codului   penal  și  a  codului   de   procedură  penală   prin introducerea unei noi cauze de înlăturare a răspunderii penale în cazul dosarelor care au caobiect infracțiuni economice și anume, încetarea procesului   penal , ca urmare a achitării integrale a prejudiciului până  la   rămânerea   definitivă   a   hotărârii   judecătorești.  

Instrucția penală

Această dispoziție ar trebui coroborată cu alte instituții reglementate de codul de procedură penala și în special cu aceea a expertizei în domeniul financiar/contabil (stabilirea prejudiciului în urmaunor experize efectuate de experți independenți propuși atât de stat prin Ministerul Public câtși de părțile din proces).Totodată ar fi benefică pentru instrucția penală introducerea unui nou articol în codul deprocedură penală în ceea ce privește ” bugetarea ” fiecărei activități de urmărire penală care să aibă ca și criteriu principal de pornire ”principiul oportunității ” și a interesului pentru opinia publică.

Inculpat sau suspect pentru 10 lei?!

Se vor avea în vedere gravitatea faptelor, valoarea aproximativ reală a prejudiciului efectiv cauzat bugetului de stat, calitatea persoanelor, posibilitatea recuperării prejudiciului,posibilitatea recuperării factorului uman ( inculpat sau suspect). În niciun caz nu se vor putea declanșa acțiuni penale care să necesite costuri de 10 lei pentru o faptă care a cauzat unprejudiciu de la 1 la 9 lei. Bugetarea ar presupune avansarea unor costuri dar și justificareaacestora ceea ce ar spori consistent calitatea urmăririi penale. Nu se au în vedere infracțiunileîmpotriva vieții sau cele de criminalitate organizată. Diminuarea considerabilă a factorilor care generează corupția prin reglemenarea legală șieficientă  a  parteneriatului   public/privat,     în   special   în  domeniul   administrației   locale,învățământ  și  sănătate,   prin  adoptarea   unei   noi   legi  a parteneriatului   public/privat.   Spreexemplificare , în administrația locală s-ar înființa regii autonome/societăți având ca obiect deactivitate   construcții  de   locuințe,   asfaltări   drumuri,   deratizare   etc   unde   parteneri   ar   fiprimăriile dar și persoane fizice/juridice care ar urma să  contribuie  cu sume importante de bani provenind din sectorul privat.

Licitațiile trucate nu vor mai exista

S-ar elimina astfel licitațiile trucate cu impact imediat asupra transparenței și corectitudinii cheltuirii banului public. În   plus, cetățenii ar putea participa în mod direct la actul decizional și la stabilirea priorităților  pentru comunitate.Același model ar urma să fie implementat  în învățământ  și  sănătate.  În vederea dezvoltării învățământului și a componentei   de   cercetare ar  fi  benefică pentru   societate  în înființarea centrelor de excelență în jurul marilor  universități din care să facă parte liceele de prestigiu precum și instituțiile de cercetare.

Romania pro lobby!

În urma unei analize a cazurilor de trafic de influență judecate în instanțele din România arezultat necesitatea adoptării  legiii lobby-ului.În lucrarea Lobby în România vs Lobby în UE apărută la Institutul European sub coordonareaprof.univ.Simina Elena Tănăsescu ( judecător CCR )   se arată că ” adoptarea legii lobby-uluieste necesară pentru a se asigura o funcționare corespunzătoare a autorităților publice și aprocesului  de   luare   a   deciziilor   la  nivelul   acestora,   astfel   încât   instituțiile   statale   să  își păstreze  legitimitatea  și  reprezentativitatea, iar   influențarea proceselor  decizionale să  fie teoretic posibilă în condiții de egalitate. Lobby se poate realiza oricând  și oriunde există posibilitatea consultării publice, chiar și atunci când lobby-ul nu este prevăzut expres. Probabil  că  soluția  adaptată   la   contextul  actual  al  democrației   românești   ar fi aceea arecunoașterii deschise a existenței fenomenului de lobby, a observării impactului real pe careacesta îl are asupra societății și a proceselor decizionale (mai ales asupra celor care vizează repartizarea resurselor și redistribuirea avuției naționale, poate chiar mai mult decât asupra celor care au în   vedere   exclusiv   procesul  decizional   politic  soldat   cu   edictarea   de   actenormative)  și   încercarea  de  tratare   globală,   chiar   dacă   nu  neapărat   printr-un  unic  act normativ. Un mix de autoreglementare (inclusiv cod etic) și standarde juridice impuse de stat (chiar șiprin mai multe acte normative, care să vizeze atât transparența decizională a autoritățilorpublice, cât și transparența intereselor care doresc să influențeze procesele decizionale) ar fide dorit.

Stabilirea de standarde etice în financiar

 Autoreglementarea  nu  exclude existenţa   unor acte   normative care   să   fixeze   principalelerepere ale activității de  lobby,   însă  permite  stabilirea   de  standarde   etice  și  de  pregătirepentru admiterea în branșă, asigurarea – fie doar informală – a disciplinei tuturor celor carerealizează  activități   de   lobby  și   favorizează   existența   unei   minime   transparențe   cătresocietate, facilitând astfel controlul din partea statului.”Un alt aspect care privește societatea românească este realizarea unei reforme efectiveîn sistemul penitenciar accentul urmând să fie pus pe recuperarea factorului uman șireintegrarea post-executorie a celor care și-au executat pedeapsa.

3000 de lei petru un deținut

Conform datelor statistice, costul lunar estimat pentru o persoană privată de libertate este de 3000  lei (costul   total   include:  cheltuieli   de  personal,   bunuri   și   servicii,   hrană   deținuți,activități   de   reintegrare   socială, asistență  socială,  medicamente, asigurări   de   sănătate, carburanți – lubrifianți , echipament, cazarmament etc. Doar un procent nesemnificativ se acordă pentru intervenția recuperativă ca și componentă deosebit de importantă a procesului de executare a pedepselor privative de libertate.Scopul acestor demersuri  recuperative ce au loc în interiorul instituțiilor de detenție este acela de a recupera, din  punct de vedere  educativ și  psihosocial, persoanele  care  au săvârșitinfracțiuni   penale, pentru   a   diminua riscul săvârșirii   unor   noi   infracțiuni. 

Trebuie o nouă lege pentru reintegrare

Însă aceste intervenții nu sunt suficiente și nu pot fi eficiente în lipsa unui sistem coerent de preluare a foștilor deținuți și de continuare a asistării acestora, în perioada post-penală, pentru a facilitacât mai mult revenirea în comunitate. Este nevoie de o  lege prin care să fie asigurată reintegrarea instituționalizată a celor care și-au ispășit pedeapsa prin conlucrarea între Administrația Naționala a Penitenciarelor-Ministerul Muncii și Protecției Sociale-Ministerul Economiei și Ministerul Educației Naționale prin înființ   area AGENȚEI  NAȚ   IONAL   E  DE  REINTEGRARE A PERSOANELOR CARE    AU EXECUTAT PEDEAPSA PRIVATIVĂ  DE LIBERTATE    și care , în opinea mea, ar    avea următoarele atribuții:· pentru foștii deținuți care doresc să-și continue studiile ( orice nivel de învățământ) pe baza unor fișe de evaluare întocmite de pedagogii și psihologii din instituțiile dedetenție, se vor asigura locuri în unitățile de învățământ și alocarea unor burse.

Ministerul Muncii ar putea fi pe plus

Activitatea cursanților va fi monitorizată în permanență   defuncționarii  desemnați   ca   persoane   de   legătură  din cadrul  până   la terminarea studiilor, prin asigurarea accesului la baza de date a Ministerului Muncii și a MinisteruluiEconomiei privind  necesarul de  forță de  muncă, în  funcție  de fișele de  evaluare întocmite   de   educatori/psihologi   din   cadrul   instituțiilor   privative   de   libertate, AGENȚIA va asigura încadrarea în muncă a persoanelor  care și-au ispășit pedeapsa în unitățile economice care , în prealabil, vor trimite AGENȚIEI necesarul și locurilede muncă disponibile. În vederea realizării acestui obiectiv va fi necesară schimbarea articolului  din  Codul   penal   care   reglementează   liberarea   condiționată,   în   sensul includerii   ca   și   condiție   obligatorie   pentru   a   beneficia   de   liberarea condiționată,prezentarea persoanei la AGENȚIE în vederea desfășurării unei activități lucrativeutile societății. La nivelul ANP se vor asigura condițiile pentru îndeplinirea următoarelor obiective:· Gestionarea alocațiilor bugetare pentru reforma sistemului penitenciar,determinată defaptul că o serie de penitenciare trebuie modernizate de urgență , precum și de faptulcă  în schema  resurselor  umane  există  aproximativ 15.000  de  posturi,  din care o proporție apreciabilă rămân vacante, din cauza lipsei de fonduri.

Penitenciare private, o nouă aroganță

 Construirea   de   penitenciare   în   parteneriat   public-privat,   pentru   a   permite îmbunătățirea de urgență a logisticii penitenciarelor, în condițiile în care statul nu dispune de fonduri suficiente ( În 1984 compania Correction Corporation of Americaa preluat gestiunea unui penitenciar din Tennesse, prima unitate privată. Consideratun lider de piață , CCA  a jucat un rol important în creșterea rolului sectorului privat,astfel   că  azi   SUA   numără   158   de  astfel   de   unități   în  întreaga  țara. Majoritatea contractelor  include  construcțiile și  partea  administrativă  dar și achiziționarea  deprograme educative sau  pentru îngrijire medicală). Asemenea penitenciare private construite   și gestionate  în parteneriat   public/privat   există   și   în   Marea   Britanie(promotor Adam Smith Institute), Franța ( 194 unități), Ungaria  ( două penitenciareconstruite în sistem public/privat  a cîte 700  locuri fiecare, care dispun de camere.

Avocat Ciprian Nastasiu

Articolul următorCum este să fii Român?
- Advertisement -

LASA UN RASPUNS

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

„1 Decembrie Cultural” – Cu prilejul Zilei Naționale a României, Ministerul Culturii și instituțiile de cultură din țară propun publicului o serie de evenimente...

Sursa: cultura.ro   Bogăția și diversitatea culturii noastre, valoarea inestimabilă a patrimoniului și personalitățile reper care au făcut România cunoscută în...

OCCIDENTUL RECUNOAȘTE ACUM ÎN UNANIMITATE CĂ UCRAINA PIERDE RĂZBOIUL

Sursa: solidnews.ro Autor: Brian Berletic După ce timp de aproape 2 ani conflictul în desfășurare din Ucraina a fost prezentat ca desfășurându-se în favoarea Occidentului colectiv, un...

SINUCIDEREA EUROPENILOR interviu cu Neagu Djuvara

Nota Redacției Publicăm mai jos un material privind Personalitatea excepțională a lui Neagu DJUVARA :scriitor , filozof, istoric , diplomat , eseist, universitar. Intr-un interviu apărut...

Când delirul nu are limite

Semnat de Prof Emerit Alexandru CĂLINESCU, Scriitor și Critic de Artă În confruntarea cu nefastele derive ideologice care se manifestă tot mai agresiv, cartea lui Jean-François...

Jafuri remarcabile în Europa, comise cu „armă de foc, violență și ură” în „anii de plumb”

  Bibliografie Jaful secolului” (Partea II). Jafuri remarcabile în Europa, comise cu „armă de foc, violență și ură” în „anii de plumb”. („Les casses du siècle”...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -